Các sản phẩm

Chất lỏng cắt

Soluble Cutting Oil XP

Là chất lỏng cắt bán đồng bộ tạo ra nhũ tương sữa khi được trộn với nước. Chất làm mát XP được tăng cường với các chất phụ gia cực áp clo hóa để cung cấp hiệu suất tốt Về nhiệm vụ khó khăn hơn. Dầu của chúng tôi được thiết kế để sử dụng trong nhiều trườn

more

Soluble Cutting Oil G2

Cutting Coolant G2 is a chlorine free low oil content long life synthetic metal working fluid formulated for grinding, drilling, cutting, forming and reaming applications. It is suitable for machining a wide variety of materials and is applicable for both

more

Soluble Cutting Oil SG1

Và làm sạch với sự hiện diện của dầu tramp Cắt chất làm mát SG1 không chứa nitrat, phenol, clo và PTBBA. Khi trộn với nước, dầu của chúng tôi tạo ra dung dịch màu xanh huỳnh quan

more