Các sản phẩm

Dầu gốc nhóm III

Nhóm III 8 Cst

Dầu gốc nhóm III chịu mức độ tinh luyện dầu khoáng cao nhất trong các nhóm dầu gốc. Mặc dù chúng không được thiết kế hóa học, chúng cung cấp hiệu suất tốt trong một loạt các thuộc tính cũng như t

more

Nhóm III 6 Cst

Dầu gốc nhóm III chịu mức độ tinh luyện dầu khoáng cao nhất trong các nhóm dầu gốc. Mặc dù chúng không được thiết kế hóa học, chúng cung cấp hiệu suất tốt trong một loạt các thuộc tính cũng như t

more
  • Prev
  • Kế tiếp