Technical

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp nhất quán các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định. Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong loạt ISO 9000 và là tiêu chuẩn duy nhất trong loạt mà các tổ chức có thể chứng nhận.

ISO 9001 được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), một cơ quan quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. Phiên bản hiện tại của ISO 9001 được phát hành vào tháng 9 năm 2015.

Các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 sẽ có thời hạn ba năm để chuyển sang ISO 9001: 2015. Khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào tháng 9 năm 2018, chứng chỉ ISO 9001: 2008 sẽ không còn hiệu lực.Download as PDF